Warning: include_once(/home/emorawnx/deployment/2018/delticom-promo/dev/web/../var/bootstrap.php.cache): failed to open stream: No such file or directory in /home/emorawnx/deployment/2018/delticom-promo/dev/web/app.php on line 7

Warning: include_once(): Failed opening '/home/emorawnx/deployment/2018/delticom-promo/dev/web/../var/bootstrap.php.cache' for inclusion (include_path='.:/home/emorawnx/phpinclude:/usr/share/php7.1/lib/php') in /home/emorawnx/deployment/2018/delticom-promo/dev/web/app.php on line 7
Bridgestone BRIDGESTONE BONUS
Bridgestone A005 Titel
Bridgestone A005 Titel

z powrotem

Regulamin – PROMOCJA BRIDGESTONE

Obecne Warunki regulaminu mają zastosowanie do Państwa udziału w Programie przyznawania nagród przez Bridgestone o nazwie „PREMIA BRIDGESTONE” w witrynie internetowej. W Programie przyznawania nagród można także wziąć udział, korzystając z odnośnika https://www.bridgestone-bonus.eu/pl_PL/register.

§ 1. – Definicje
1.1. Program przyznawania nagród: Program umożliwiający Uczestnikom otrzymanie Nagród w zamian za prawidłowe zarejestrowanie zakupu co najmniej 2 (i maksymalnie 4) nowych opon Bridgestone
A005, DriveGuard, LM001, LM001 EVO, LM-80 EVO, LM-32C, W810, DM-V2, LM32, LM25, LM30, LM500 o wielkości co najmniej 17 cali zakupionych pod adresem https://www.oponytanio.pl/ lub https://www.tirendo.pl/ w witrynie https://www.bridgestone-bonus.eu/pl_PL/register w trakcie Okresu uczestnictwa. 

1.2. Okres uczestnictwa: Rejestracja na potrzeby Programu przyznawania nagród jest możliwa od 01.10.2018 do 18.11.2018 lub do momentu rozdania pełnej kwoty 10 000 PLN, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia kampanii. Po osiągnięciu limitu 10 000 PLN Okres uczestnictwa automatycznie zakończy się, zaś odnośnik https://www.bridgestone-bonus.eu/pl_PL/register zostanie dezaktywowany.
1.2.1. Data rozpoczęcia: Data, od której Uczestnicy mogą brać udział w Programie przyznawania nagród: 01.10.2018 – 00:00
1.2.2. Data zakończenia: Data zakończenia rejestracji w Programie przyznawania nagród, z zastrzeżeniem nieosiągnięcia limitu: 18.11.2018 – 23:59. Termin ostateczny przesyłania dowodu zakupu to 02.12.2018, północ (liczy się godzina przesłania lub godzina otrzymania wiadomości e-mail).
1.3. Uczestnik: Osoba uczestnicząca w Programie przyznawania nagród, uprawniona do tego na mocy artykułu 2 Warunków regulaminu.
1.4. Nagroda: Uczestnik otrzymuje: Kupon do sklepu internetowego Best Choice albo allegro na kwotę 100 PLN za 2 zarejestrowane opony lub na kwotę 200 PLN za 4 zarejestrowane opony.
1.5. Organizator lub Bridgestone: Bridgestone Europe NV. Siedziba rejestrowa w Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem (Belgia), numer spółki 0441.192.820, jest Organizatorem Programu przyznawania nagród.
1.6. Zasady uczestnictwa: Niniejsze Ogólne warunki regulaminu, w tym Politykę prywatności oraz Politykę dotyczącą plików cookie, które odnoszą się do Programu przyznawania nagród, Organizator opublikował pod adresem: https://www.bridgestone-bonus.eu/pl_PL/warunki_regulaminu.
1.7. Odbiorca nagrody: Uczestnik, którzy otrzymuje premię zgodnie z artykułem 3.1. 

§ 2 – Kryteria uczestnictwa
2.1. Uczestnicząc w Programie przyznawania nagród, Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki regulaminu oraz Informację o Prywatności, Politykę prywatności i Politykę dotyczącą plików cookie, dostępne pod adresem 

http://www.legal.bridgestone-kundendialog.eu/datenschutz/bridgestone-bonus/informacja-o-prywatnosci-delticom.pdf

https://edp-e-ne-p-bridgestone.azureedge.net/-/media/Files/Bridgestone/CHP/Downloads/Privacy-policy/PL_Privacy_Policy_web.ashx?la=pl-pl&vs=1&d=20131122T135655Z&hash=9BBA4A99E1A8868D5641CBB512417E9A712F1C53 lub https://edp-e-ne-p-bridgestone.azureedge.net/-/media/Files/Bridgestone/CHP/Downloads/Cookies-policy/PL_Cookies_Policy_web.ashx?la=pl-pl&vs=1&d=20131121T135050Z&hash=9008FD84A20C29EFA0FEE3B97006A811B41042BC
2.2. Uczestnicy mogą uczestniczyć w Programie przyznawania nagród wyłącznie pomiędzy Datą rozpoczęcia a Datą zakończenia oraz w sposób opisany w niniejszych Warunkach regulaminu. 

2.3. Do uczestnictwa uprawnione są osoby fizyczne z miejscem zamieszkania w Polsce, które zakupiły co najmniej 2 nowe opony Bridgestone A005, DriveGuard, LM001, LM001 EVO, LM-80 EVO, LM-32C, W810, DM-V2, LM32, LM25, LM30, LM500 (co najmniej 17 cali) w witrynie  https://www.oponytanio.pl/ lub https://www.tirendo.pl/ pomiędzy Datą rozpoczęcia a Datą zakończenia. Każdy Uczestnik będzie mógł zgłosić w ramach uczestnictwa maksymalnie 1 zestaw 2 lub 4 nowych opon. Wyraźnie zaznacza się, że dowody zakupu opon u innych dilerów nie uprawniają do uczestnictwa.
2.4. Pokwitowania zakupu (faktura, dowód zakupu, rachunek, wygenerowany maszynowo rachunek na papierze firmowym lub z pieczęcią dilera wyraźnie prezentującą nazwę dilera oraz nazwę zakupionych opon:
A005, DriveGuard, LM001, LM001 EVO, LM-80 EVO, LM-32C, W810, DM-V2, LM32, LM25, LM30, LM500 ) trzeba przesłać na adres https://www.bridgestone-bonus.eu/pl_PL/register w ciągu 14 dni od rejestracji.
Dowód zakupu musi wyraźnie dowodzić tego, że pomiędzy Datą rozpoczęcia a Datą zakończenia zakupiono co najmniej 2 opony
A005, DriveGuard, LM001, LM001 EVO, LM-80 EVO, LM-32C, W810, DM-V2, LM32, LM25, LM30, LM500 mające co najmniej 17 cali. Każdy dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz. W przypadku wielokrotnego wykorzystania usunięta zostanie zarówno pierwsza rejestracja, jak i kolejne, zaś Uczestnik zostanie wykluczony z Programu przyznawania nagród.
2.5 Do uczestnictwa w tym Programie przyznawania nagród nie kwalifikują się pracownicy Organizatora ani dowolna spółka powiązana z Organizatorem (czy też członkowie jego najbliższej rodziny). To samo dotyczy osób bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w organizację Programu przyznawania nagród lub nagród (bądź ich dostawy).
Dotyczy to w szczególności:

 • pracowników Bridgestone,
 • uczestniczących partnerów handlowych,
 • uczestniczących agencji,
 • uczestniczących usługodawców,
 • uczestniczących firm i dilerów, a także ich krewnych.

2.6. Nie jest też dozwolone, by pracownicy Bridgestone, uczestniczący partnerzy handlowi, uczestniczące agencje, usługodawcy oraz firmy, a także ich pracownicy i krewni, uczestniczyli w Programie w imieniu osób trzecich (konsumentów kupujących opony), nawet na wyraźne polecenie takich osób. Postępowanie takie skutkować będzie wykluczeniem ich uczestnictwa.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników, którzy podają niepełne lub fałszywe adresy bądź imiona i nazwiska, a także wykluczenia wpisów od Uczestników, którzy dopuszczają się naruszenia bądź manipulacji lub obchodzą Warunki regulaminu, czy też podejmują próbę manipulacji lub obejścia Warunków regulaminu, czy też dopuszczają się jakiegokolwiek oszustwa.
2.8. Aby móc uczestniczyć w Programie, Uczestnicy muszą mieć dostęp do szybkiego łącza internetowego na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu tego rodzaju.
2.9. W zależności od tego, z usług którego dostawcy poczty elektronicznej korzysta Uczestnik, niektóre wiadomości e-mail z potwierdzeniem mogą zostać uznane za spam. Uczestnik odpowiada za sprawdzenie folderu ze spamem.

§ 3 – Uczestnictwo
3.1 Od razu po przesłaniu pełnego zgłoszenia przez Uczestnika oraz po potwierdzeniu zgłoszenia przez system podwójnego potwierdzenia rozpoczyna się uczestnictwo w Programie przyznawania nagród, zaś Uczestnik staje się uprawniony do nagrody.
Wymagane informacje:

 • Dane osobowe Uczestnika:
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pełen adres (informacja podawana dobrowolnie) 
 • kraju
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu (informacja podawana dobrowolnie na wypadek pytań)
 • Paragon/faktura oraz numer dokumentu

3.2 Dowód zakupu przesłany przez Uczestnika zostanie sprawdzony w ciągu 14 dni. W przypadku nieotrzymania dowodu zakupu Uczestnik będzie mieć możliwość przesłania stosownego dowodu zakupu w ciągu siedmiodniowego okresu dodatkowego. Uczestnik zostanie poinformowany o wyznaczeniu takiego okresu dodatkowego pocztą elektroniczną. Jeśli dowód zakupu będzie nieprawidłowy, Uczestnik zostanie o tym poinformowany, zaś jego rejestracja zostanie usunięta.

§ 4 – Nagroda:
4.1. W ramach nagrody w związku z rejestracją Uczestnik może wybrać kupon do sklepu internetowego BestChoice albo Allegro o wartości 100 PLN za 2 zarejestrowane opony lub o wartości 200 PLN za 4 zarejestrowane opony. Zamiana kuponu na ekwiwalent jego wartości w gotówce nie jest możliwa.
4.2 Po pomyślnym przesłaniu pełnego zgłoszenia przez Uczestnika otrzyma on zwykle swą Nagrodę pocztą elektroniczną w ciągu 6 tygodni.
4.3 Po przekazaniu Nagrody spółka Bridgestone jest zwolniona z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń oraz nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu żadnych bezpośrednich ani wynikowych szkód wynikających z wykorzystania nagrody lub dotyczących innych aspektów związanych z Nagrodą.
4.4 W ramach Programu przyznawania nagród przekazana zostanie łączna kwota maksymalna wynosząca 10 000 PLN. Po osiągnięciu tej kwoty przed zakończeniem okresu uczestnictwa rejestracja w witrynie nie będzie już możliwa
4.5 W odniesieniu do kuponów zastosowanie mają ogólne warunki danego partnera handlowego / podmiotu zapewniającego kupon.
4.6 Bridgestone zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu przyznawania nagród przed Datą zakończenia bez uprzedniego powiadomienia w przypadku gdy nie można już zagwarantować właściwej realizacji Programu przyznawania nagród z powodu siły wyższej  bądź ze względów prawnych, na które Bridgestone nie ma wpływu.

§ 5 – Oświadczenie dotyczące prywatności danych
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Bridgestone Europe NV/SA z siedzibą w Zaventem, która przetwarza dane zgodnie z Informacją o prywatności stanowiącą Załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.2 Informacja dotycząca platformy Facebook
Program przyznawania nagród nie jest w żaden sposób powiązany z Facebookiem; nie jest też sponsorowany, wspierany ani organizowany przez Facebooka.
5.3 Obowiązujące prawo i jurysdykcja
Realizacja Programu przyznawania nagród oraz Warunków regulaminu podlega wyłącznie przepisom prawa w Polsce. W przypadku sporu dotyczącego Programu przyznawania nagród lub niniejszych Warunków regulaminu jurysdykcję mieć będą wyłącznie polskie sady, jednak dopiero po próbie polubownego rozstrzygnięcia danego sporu przez Organizatora i Uczestnika.
5.4 Rozdzielność postanowień
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków regulaminu jest lub stanie się (w całości lub w części) nieważne, ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków regulaminu pozostanie w mocy. Zamiast nieważnego postanowienia obowiązywać będzie dopuszczalne prawnie postanowienie najbliższe pod względem handlowym do znaczenia i przeznaczenia wyrażonych w nieważnym postanowieniu. To samo odnosi się do luki znalezionej w niniejszych Warunkach. 

§ 6 – Pozostałe postanowienia
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia Programu przyznawania nagród i przesunięcia Daty zakończenia, jeśli uzna to za stosowne (na późniejszą).